321962130 5298042306964442 1554271356858234027 N

0 lượt xem

322064856 1863887293974906 6450237173948684739 N

0 lượt xem

322110960 663855968863899 2901121080352935686 N

0 lượt xem

322396406 1244624546407311 1343470531934859593 N

0 lượt xem

321750904 2410585809104527 5301610479376243392 N

1 lượt xem

321914039 720775329630527 5308564486287887216 N

0 lượt xem

322062726 704950747839978 2436615778819219822 N

0 lượt xem

322134796 718278949713388 4028255873345639232 N

2 lượt xem

319056485 712013163678024 6986228705632144116 N

0 lượt xem

319082293 553926572960469 7940459522585347468 N

1 lượt xem

319153504 814063989682432 2627404905432942269 N

1 lượt xem

319160316 884486246069115 939140983241362902 N

1 lượt xem

316255445 664280988574253 2561272137533482743 N 1

0 lượt xem

316264994 664283765240642 9156373463431838687 N 1

0 lượt xem

316266797 664286301907055 4217259207073538603 N

0 lượt xem

316275851 664284521907233 951576116890698446 N 1

0 lượt xem

312937038 2907034056258582 4109900687919833827 N

0 lượt xem

312956616 2907033812925273 2459542124307848035 N

0 lượt xem

313972243 2907033022925352 1593270781095766738 N

0 lượt xem

314351766 2907034502925204 8671874155976598106 N

0 lượt xem

Z3854571304707 A52e73f70627f073ccb06e84a14e6ac4

0 lượt xem

Z3854585002639 E9114923163759ef0a37f7bd636f08ce

0 lượt xem

Z3854585031597 82be1367c53d06cd96232f683771118f

0 lượt xem

Z3854585301072 C7df5134d1c4587902ca4385dc852f00

0 lượt xem

Z3834940913696 2b2117522df0c417869236333f4bcdf1

0 lượt xem

Z3834940916849 Cea11c90773c11031ca4366ff7c0ca6e

0 lượt xem

Z3834940920063 F3ce429022092a9056bdf214d54fc2de

0 lượt xem

Z3834940921385 D5beb7c0b529e2d5a4a72392046d3627

0 lượt xem

282276328 533864074949279 2470815375275010176 N

1 lượt xem

282675901 533861624949524 3002539194542501854 N

0 lượt xem

283401722 533862381616115 7984916896019250525 N

0 lượt xem

283420561 533861578282862 7133470531893343309 N

0 lượt xem

283302139 536498394685847 6748590708162762379 N

0 lượt xem

283492377 536496771352676 8469833584537280910 N

0 lượt xem

283678832 536496338019386 6126471078027516395 N

0 lượt xem

283789029 536497934685893 325989112652562248 N

0 lượt xem

Z3811240557608 B78cf525b4a2314e0f61afe3573906d8

0 lượt xem

Z3811240558903 B921a5cfa1c139ddce68e3fe67768771

0 lượt xem

Z3811240560033 09bb30372fb9e1fa84b9f05f7f9a0088

0 lượt xem

Z3811240532320 28902181c6b6e371780d1037909359b8

0 lượt xem

Z3809872479946 8eeedd874356f9d82781d9cbf4fa3787

0 lượt xem

Z3809872477593 5d1174ffc4851c7d1e8deb6e1ecc482e

0 lượt xem

Z3809872521974 6a321ed2c360f098cefa83aab55f1b40

0 lượt xem

Z3809872524065 667ac7d5f37597dbf06b7545188aaf75

0 lượt xem

Z3707192875645 7d28a152e620db676fd122fab7db087f

0 lượt xem

Z3707418221040 Cd17b779d811c4f891ea81eba7e0efcb

0 lượt xem

Z3707419640696 E5e112768c51f3814d4d3060c478d08c

0 lượt xem

Z3707421669603 085be372aa2327b32f3fc2827c575d69

0 lượt xem

305439199 2858148574480464 5970370254468218743 N

0 lượt xem

Z3697010330814 47ffa76932fc1b8fec3b08bc211b8cd4

0 lượt xem

Z3697010267331 167f7bcd4c810120b34a32bb75c29dab

0 lượt xem

F49b7b55a6e863b63af9

0 lượt xem

Z3772955310793 39e028f79b747557ebfd807d0d587be5

0 lượt xem

Z3771616228618 1b4d9200c1590ea7f9a5318d8dcf6528

0 lượt xem

Z3771698060251 F5e3e37b01146397653c26162719cac2

0 lượt xem

Z3771698049768 Ac36945e9c4a78428097ab08105c20c2

0 lượt xem

286557999 2212948638859511 6174719947891726124 N

0 lượt xem

283886051 2212948882192820 6153031634109062740 N

0 lượt xem

286196836 2212947455526296 6686197098957419958 N

0 lượt xem

285233408 114829404579517 1503038695742096878 N

0 lượt xem

278857191 514076046928082 8182936494549649708 N

0 lượt xem

278941540 514075970261423 4083146957747063417 N

0 lượt xem

278841563 514075803594773 7378085739817816458 N

0 lượt xem

278900712 514076853594668 8402750471662212760 N

0 lượt xem

Hình Trao giải Đơn Nữ

0 lượt xem

278249505 507515357584151 6989151327192591838 N

0 lượt xem

278369284 507513334251020 4207435813595808713 N

0 lượt xem

278155442 507515404250813 8588597804492745144 N

0 lượt xem

277516631 503908141278206 1100218170460332290 N

1 lượt xem

277583243 503907987944888 6045415699158444000 N

0 lượt xem

277516631 503908141278206 1100218170460332290 N 1

0 lượt xem

277752347 503908227944864 893981807941383940 N

0 lượt xem

Z2976271143233 6cf04181b1ae7fec5ae62429d1fa0204

1 lượt xem

Z2976271100128 37f10c973558ae7fd26cf818ab13d6ad

1 lượt xem

Z2976271103438 4ca260e9cf43d11318d26cb9aaaf5f86

0 lượt xem

Z2976271106410 B2582e9bdf3a5f90c8954ef4cb929f55

0 lượt xem

268943497 435578514777836 4949052734407275371 N 2

0 lượt xem

267124524 435578578111163 957272617832641010 N 1

0 lượt xem

268307553 435578101444544 2015052669545282400 N 1

0 lượt xem

268444917 435578711444483 3475500376016694837 N 1

0 lượt xem

00629c23cbdc06825fcd

0 lượt xem

65ad8e1b549499cac085

0 lượt xem

94665446e3c92e9777d8

0 lượt xem

240507568 377652980570390 1317581421156594585 N

0 lượt xem

Z2976349241769 5ad37580868f93b1452bea1fe6dbc056

0 lượt xem

Z2974468372539 D55365512981ca232f4c4eab1b7222f2

0 lượt xem

Z2976349241516 Ebb8ee024c1e3829da860022ab087ffb

0 lượt xem

Z2976349241771 590ced930f4e6be32cdf8fe9d0d89bda

0 lượt xem

268307553 435578101444544 2015052669545282400 N

0 lượt xem

267124524 435578578111163 957272617832641010 N

0 lượt xem

268444917 435578711444483 3475500376016694837 N

0 lượt xem

268476784 435578658111155 967834068557620991 N

0 lượt xem

271872100 455053586163662 139723346428647047 N

0 lượt xem

271860587 455053562830331 3868249858394584747 N

0 lượt xem

271965523 455053489497005 4384132840783317184 N

0 lượt xem

272051127 455053642830323 2689435388110347956 N

0 lượt xem

272628557 459140789088275 2610407652057951551 N

0 lượt xem

272433394 459140749088279 4823907011463358024 N

0 lượt xem

272466496 459140829088271 6555234049773393256 N

0 lượt xem

272516976 459140759088278 2923554276998879465 N

0 lượt xem

272391892 456722052663482 5395042503736545400 N

0 lượt xem

272209570 456721695996851 7849249813418973570 N

0 lượt xem

272216406 456721259330228 1564444242487632304 N

0 lượt xem

272217048 456721812663506 7073722424225753830 N

0 lượt xem

Z2731579831025 94ef729bbb8b005e83d10d0a1d90cd89

0 lượt xem

Z2731579833076 32151cccf732fb9e885700cff9a94bc8

0 lượt xem

Z2731579833721 1e57dc0c712e155f52fd779d15a9117c

0 lượt xem

Z2731579828716 1ef9826ce764ca8d4d5f5c69185c4c00

0 lượt xem

Image 6483441 26

1 lượt xem

Image 6487327

0 lượt xem

Image 6483441 32

1 lượt xem

Image 6487327 6

0 lượt xem

Image 72192707

0 lượt xem

Image 6483441

0 lượt xem

Image 6483441 16

0 lượt xem

Image 6483441 7

0 lượt xem

Image 6483441 28

0 lượt xem

Image 6483441 18 1

0 lượt xem

Image 6483441 21 1

0 lượt xem

Image 6483441 24 1

0 lượt xem

Image 6487327

0 lượt xem

Image 6483441 1

0 lượt xem

Image 6483441 2

0 lượt xem

Image 6483441 31

0 lượt xem

giáng sinh 2020

0 lượt xem

Image 6483441 4

0 lượt xem

Image 6483441 5

0 lượt xem

Image 6483441 6

0 lượt xem

Image 6483441 12

0 lượt xem

Image 72192707

0 lượt xem

Image 6483441 17

0 lượt xem

Image 6483441 16

0 lượt xem

Image 6483441 18

2 lượt xem

Image 6483441 11 Copy

0 lượt xem

Image 6483441 12 Copy

0 lượt xem

Image 6483441 17 Copy

0 lượt xem

Image 6483441 23

0 lượt xem

Image 6483441 24

0 lượt xem

Image 6487327 4

0 lượt xem

Image 50447105

0 lượt xem

Image 50728449 1

0 lượt xem

Image 6487327 2 1

0 lượt xem

Image 6487327 1 1

0 lượt xem

Image 50458881 1

0 lượt xem

Trao quà thưởng cho các bé lớp Mấm 1 và Mầm 2

0 lượt xem

106895025 148791206789903 8380666157478441107 O

0 lượt xem

106916637 148791660123191 6478154132999046299 O

0 lượt xem

106987821 148790810123276 7539707637824211356 O

0 lượt xem

1c4e6b00a04b5d15045a

0 lượt xem

2ec170be71f48caad5e5

0 lượt xem

3c57f2b8f2f20fac56e3

0 lượt xem

7bf3225f2015dd4b8404

0 lượt xem

98355197 1242775946114606 3173884688901079040 N 1

0 lượt xem

98581168 1242776472781220 3437944144457105408 N 1

0 lượt xem

99000219 1242775436114657 5860335845776556032 N 1

0 lượt xem

99140439 1242776366114564 2321395395030155264 N 1

0 lượt xem

tổ Nhà trẻ

0 lượt xem

Khối Văn phòng

0 lượt xem

họp mặt

0 lượt xem

Tồ cấp dưỡng

0 lượt xem

Img 1567674732153 1568343288691

0 lượt xem

Img 1567674732267 1568343289923

0 lượt xem

Img 1567674732435 1568343292053 1

0 lượt xem

Img 1567674732435 1568343292053

0 lượt xem

20190118 092720

0 lượt xem

20190118 092826

0 lượt xem

20190118 081923

0 lượt xem

20190118 081424

0 lượt xem

20190124 085731

0 lượt xem

20190124 085751

0 lượt xem

20190124 085303

0 lượt xem

20190124 085451

0 lượt xem

20181120 094543

0 lượt xem

20181120 094129

0 lượt xem

20181120 094223

0 lượt xem

20181120 094022

0 lượt xem

Phát thưởng cho các bé chăm ngoan, học giỏi

0 lượt xem

Phát thưởng cho các bé chăm ngoan, học giỏi

0 lượt xem

Trao quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

0 lượt xem

Phát thưởng cho các bé chăm ngoan, học giỏi

0 lượt xem

30742867 611433052536875 7598392519285538816 N

0 lượt xem

31131197 611433189203528 6418009268665974784 N

0 lượt xem

31046376 611433075870206 730250590436720640 N

0 lượt xem

30762659 611433192536861 5537044603615576064 N

0 lượt xem

ĐD ĐC năm 2017 - 2018

0 lượt xem

ĐD ĐC năm 2017 - 2018

0 lượt xem

ĐD ĐC năm 2017 - 2018

0 lượt xem

ĐD ĐC năm 2017 - 2018

0 lượt xem

Hội thi Hát múa dân ca- TCDG 2017 - 2018

0 lượt xem

Hội thi Hát múa dân ca- TCDG 2017 - 2018

0 lượt xem

Hội thi Hát múa dân ca- TCDG 2017 - 2018

0 lượt xem

Hội thi Hát múa dân ca- TCDG 2017 - 2018

0 lượt xem

23770234 148770119089929 189842130 O

0 lượt xem

23758512 148770202423254 762281806 N

0 lượt xem

23825393 148770142423260 1144681217 O

0 lượt xem

23798429 148770175756590 1751302617 O

0 lượt xem

Hoạt động vui chơi lớp Chồi 2

0 lượt xem

Hoạt động vui chơi lớp Chồi 2

0 lượt xem

Hoạt động vui chơi lớp Chồi 2

0 lượt xem

Hoạt động vui chơi lớp Chồi 2

0 lượt xem

Trò chơi vận động

0 lượt xem

các bé quan sát vườn rau 

0 lượt xem

các bé quan sát vườn rau 

0 lượt xem

Bé tham gia các trò chơi ngoài trời

0 lượt xem

1.bài múa " Trăng tròn tròn"

0 lượt xem

1.bài múa " Trăng tròn tròn"

0 lượt xem

1.bài múa " Trăng tròn tròn"

0 lượt xem

1.bài múa " Trăng tròn tròn"

0 lượt xem

21325899 130652167568391 1370779405 N 1

0 lượt xem

21325899 130652167568391 1370779405 N

0 lượt xem

21360807 130652174235057 1914842634 N

0 lượt xem

21361211 130652047568403 1349214366 N

0 lượt xem

Img 7388

8 lượt xem

Img 7387

0 lượt xem

Img 7372

0 lượt xem

Img 7343

2 lượt xem

Img 7095

3 lượt xem

Img 7094

0 lượt xem

Img 7087

1 lượt xem

Img 7086

0 lượt xem

Img 4341

6 lượt xem

Img 4344

4 lượt xem

Img 4348

1 lượt xem

Img 6264

6 lượt xem

Img 4650

4 lượt xem

Img 4649

3 lượt xem

Img 4641

1 lượt xem

Img 4640

3 lượt xem

Img 6213 1

3 lượt xem

Img 5514

3 lượt xem

Img 5516

2 lượt xem

Img 5518

1 lượt xem

Img 6251

3 lượt xem

Img 6250

1 lượt xem

Img 6247

2 lượt xem

Img 6242

5 lượt xem

Img 5358 1

11 lượt xem

Img 5358 2

0 lượt xem

Img 5359 1

0 lượt xem

Img 5366 1

1 lượt xem
Bữa sáng:

Bữa trưa:

Bữa xế:

Bữa chiều:

Văn bản mới

KH số 51/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: BDTX THCS

Ngày ban hành: 28/09/2023

KH số 50/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 28/09/2023. Trích yếu: KH kiểm tra

Ngày ban hành: 28/09/2023

CV số 229/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 18/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn nhiệm vụ TH

Ngày ban hành: 18/09/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

violimpic
Bộ giáo dục và đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây