Kế hoạch Tuyển sinh Trường MN Sơn Ca năm học 2020- 2021

Thứ ba - 18/08/2020 15:43
PHÒNG GD& ĐT DẦU TIẾNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
    Số: 27/KH-MNSC                            Dầu Tiếng, ngày 23 tháng 7 năm 2020
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh Trường MN Sơn Ca năm học 2020- 2021


Căn cứ công văn số 33/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kế hoạch tuyển sinh cấp học mầm non năm học 2020-2021;
Nhằm thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2020 - 2021;
Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, kế hoạch biên chế năm học 2020-2021 của Trường mầm non sơn Ca, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU THỰC HIỆN
- Tổ chức tuyển sinh đúng Kế hoạch, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho trẻ và cha mẹ  trẻ; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học Mầm non và phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên nhóm/lớp theo điều kiện thực tế của đơn vị.
- Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục tuyển sinh.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng tuyển sinh
- Trẻ em trong lứa tuổi mầm non từ 25 tháng tuổi đến 5 tuổi
(Trẻ sinh năm 2018, 2017, 2016, 2015)
2. Địa bàn tuyển sinh
- Nhằm đảm bảo cân đối số trẻ giữa 02 trường trong Thị trấn Dầu Tiếng và đảm bảo phù hợp với tình hình cơ sở vật chất của nhà trường.
- Phân tuyến trẻ học tại Trường MN Sơn Ca có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thuộc 3 khu phố trên thị trấn Dầu Tiếng như sau: Khu phố 4A, khu phố 4B, khu phố 5.
- Riêng trẻ 5 tuổi ưu tiên không phân địa bàn thu và không giới hạn số trẻ.
   * Lưu ý:
Chỉ Phân địa bàn tuyển sinh đối với những trẻ mới xin nhập học trong năm học 2020-2021.
Chỉ Phân địa bàn tuyển sinh đối với những trẻ mới xin nhập học trong năm học 2019-2020. Những trẻ tại các nhóm, lớp hiện có trong năm học 2019-2020 sẽ được chuyển lên nhóm, lớp cao hơn, liền kề (không trả hồ sơ của trẻ nhà trẻ, mầm, chồi hiện đang học năm học 2019-2020, trả đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập trẻ học lớp lá năm học 2019-2020).
 Trẻ ở những địa bàn thuộc các xã giáp ranh do điều kiện đến trường thuộc xã đang cư trú xa hơn trường thuộc xã giáp ranh nếu có đơn xin vào học ở trường thuộc xã giáp ranh, hiệu trưởng lập danh sách những trường hợp này kèm theo đơn xin của Phụ huynh học sinh gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét. Sau khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt các trường mới được tuyển các trẻ giáp ranh địa bàn vào học.     
3. Phương thức tuyển sinh
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và số lượng trẻ được điều tra trong địa phương Kế hoạch tuyển sinh của đơn vị theo phương thức sau:
- Ưu tiên: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi ra lớp.
- Tuyển sinh học sinh thường trú, sau đó đến diện KT3 (tạm trú có sổ), rồi đến trẻ diện tạm trú ngắn hạn (tạm trú không có sổ) của địa phương .
4. Hồ sơ tuyển sinh
- 01 đơn xin nhập học (có mẫu tại trường)
- 01 hộ khẩu hoặc tạm trú (photo và đem theo bản chính để đối chiếu )
- 01 giấy khai sinh (photo và đem theo bản chính để đối chiếu)
- 01 Sổ tiêm chủng
( photo hộ nghèo nếu có).
- Ngoài các hồ sơ trên, căn cứ tình hình thực tế nhà trường nhận yêu cầu hồ sơ tuyển sinh sau: Bản sao sổ hộ khẩu hợp lệ, giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã/ thị trấn. Giấy chứng nhận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (giấy chứng nhận trẻ khuyết tật,...) do UBND xã/ thị trấn cấp.
5. Chỉ tiêu biên chế trẻ năm học 2020 -2021
- Tổng số trẻ:  500 - Trong đó:
+ Nhà trẻ: 75 trẻ
+ Mẫu giáo: 425 trẻ
- Tổng số nhóm, lớp: 15; Trong đó:
+ Nhà trẻ: 03 nhóm (25-36 tháng)
+ Mẫu giáo: 12 lớp (04 mầm, 04 chồi, 04 lá)
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần trừ ngày thứ bảy và chủ nhật
+ Sáng từ 7h30’ đến 11h00’
+ Chiều từ 14h00’ đến 16h30’

Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh : Từ ngày 30/7/2020 đến ngày 05/8/2020. Thông báo trên đài phát thanh Thị trấn, thông báo phát thanh tại trường.
- Tuyển sinh từ ngày 03/8/2020 đến ngày 13/8/2020(dành cho trẻ 5 tuổi). 
- Từ ngày 13 tháng 8 năm 2020 đến  ngày 21/8/2020 tiếp nhận hồ sơ (dành cho trẻ dưới 5 tuổi)
-Thông báo kết quả tuyển sinh: Ngày 24/8/2020. 
- Dự kiến ngày 26/8/2020: Trẻ đến trường, ổn định nề nếp, chuẩn bị khai giảng.
- Ngày 05/9/2019: Tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2020-2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường mầm non Sơn Ca. 
- Bộ phận nhận hồ sơ: Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Sơn Ca.    
(Trên Website: http://mnsonca.dautieng.edu.vn, bảng thông báo tại trường)
-Báo cáo số liệu kết quả tuyển sinh về PGD- ĐT (Bộ phận Mầm non) trước ngày 25/8/2020.
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tham mưu UBND Thị trấn Dầu Tiếng củng cố Ban chỉ đạo “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”
- Phối hợp cùng chuyên trách CMC-PCGD tham mưu với cấp Ủy, Chính quyền địa phương, cùng với Ban chỉ đạo tiến hành điều tra trẻ em trong độ tuổi mầm non đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn thị trấn, huy động trẻ đến trường kể cả trẻ nhập cư.
- Tham mưu và phối hợp chặt chẽ với “ Ban chỉ đạo ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” tuyên truyền, vận động đến phụ huynh thông qua loa phát thanh của địa phương, qua các thông báo tại trường, công bố rõ ràng thời gian tuyển sinh và các yêu cầu khi tuyển sinh.
- Phân công giáo viên phụ trách các ấp điều tra số liệu trẻ chính xác rõ ràng trẻ sinh từ năm 2015  đến năm 2018. Đảm bảo không bỏ sót trẻ nào.
- Trẻ ở các địa bàn xã giáp ranh do khoảng cách từ nơi ở đến trường thuộc xã cư trú có khoảng cách xa hơn so với trường MN Sơn Ca nếu có đơn xin vào học nhà trường lập danh sách trình Phòng Giáo dụcvà Đào tạo duyệt mới được nhận vào trường.
V.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 - Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2020 – 2021. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh đã đề ra, không gây phiền hà, phức tạp cho phụ huynh học sinh.
- Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường được thông báo rộng rãi và niêm yết công khai tại bảng thông báo nhà trường, truyền thanh của Thị trấn, trang web riêng của trường.

- Phối hợp cùng đài phát thanh xã thông báo thời gian tuyển sinh và các quy định tuyển sinh để phụ huynh trong toàn thị trấn chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết khi đến đăng ký tại đơn vị.
- Treo các băng rôn khẩu hiệu trước cổng trường nhằm hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình UBND Thị trấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt
          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của Trường Mầm non Sơn Ca năm học 2020-2021./.                                                                                      
         
Nơi nhận:                                                                      
- Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng;                              HIỆU TRƯỞNG
- UBND thị trấn Dầu Tiếng;
- Lưu: VT.                                                                                                                     

                                                                 Nguyễn Kim Ngọc Hà
                                                                     
 
   
 

Tác giả: Trường MN Sơn Ca

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bữa sáng:

- Sữa 
- Soup nui

Bữa trưa:

- Cơm
- Thịt xào bông cải
- Canh: Cá nấu ngót
- Nước tắc

Bữa xế:

- yaourt

Bữa chiều:

- Bánh mì sandwich,hột gà

Văn bản mới

KH số 37/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 21/06/2024. Trích yếu: Tuyển sinh MN

Ngày ban hành: 21/06/2024

QĐ số 66/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS

Ngày ban hành: 12/06/2024

QĐ số 65/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: công nhận BDTX MN

Ngày ban hành: 12/06/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

violimpic
Bộ giáo dục và đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây